Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Geloof

Wij geloven in God, de Vader, onze Schepper.
Wij geloven in Jezus Christus, Zoon van God, onze Redder.
Wij geloven in de Heilige Geest, Gods vernieuwende kracht.

Dit geloof wordt kernachtig samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis PDF.

In ons beleidsplan hebben we onze roeping als gemeente als volgt verwoord:
‘De gemeente is geroepen om in deze wereld het lichaam van Christus te zijn en vindplaats van de Geest. God heeft Zijn liefde in Christus aan deze wereld getoond. Door Hem mogen we delen in nieuw leven en toeleven naar zijn Koninkrijk. In de gemeente wordt dit nieuwe leven gevierd, gedeeld en uitgedragen. Zij is de gemeenschap die ontstaat rondom de levende Heer. Zij is een “voorproefje” van het komend Koninkrijk. Zij maakt op deze aarde zichtbaar wie Christus is en wat Hij voor de wereld heeft gedaan.

Dat betekent dat de gemeente geroepen is tot een drietal zaken:

  1. Lofprijzing: in woord en daad wordt God geloofd en gedankt voor het nieuwe leven in Christus.
  2. Onderlinge bemoediging: de gemeenteleden hebben oog voor elkaar en versterken elkaars geloof. Zoals de lichaamsdelen elkaar ten dienste zijn, dienen we elkaar.
  3. Missionaire gemeenschap: als gemeente doen we mee in Gods beweging naar de wereld. We worden door Gods Geest ingeschakeld om Zijn liefde te delen.’