Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Ambtsdragers

De hervormde gemeente Vollenhove-St. Jansklooster is op zoek naar ambtsdragers. En in die zoektocht zijn we op zoek naar jou/u. Enkele kerkenraadsleden geven graag uitleg over wat hun functie inhoudt. Niet om u af te schrikken maar om duidelijk te maken wat het precies inhoudt en om aan te geven dat het tijd kost, maar veel voldoening oplevert!

Als ouderling probeer je in het winterseizoen (een deel van de) mensen in je wijk een bezoekje te brengen. Je biedt een luisterend oor, informeert naar wel en wee, helpt of verwijst door bij vragen en probeert contact te houden met de mensen in je wijk. Op verzoek komen we bij je langs voor een gesprek. Je draait je diensten tijdens de kerkdiensten en woont kerkenraads- en consistorievergaderingen bij. Het is interessant, verdiepend en verrijkend om op deze manier samen met elkaar dit stukje gemeentewerk te doen.

Als kerkrentmeesters hebben wij allereerst de mooie en belangrijke taak om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor de gebouwen en andere onroerende zaken van de gemeente. Wij regelen al het benodigde onderhoud en de verzekeringen van de beide kerken en pastorieën. Ook het verpachten van eigen landerijen behoort tot onze taak. Om het bovenstaande te kunnen bekostigen en in goede banen te leiden is onze tweede kerntaak geldwerving en financieel beheer. Hierbij valt te denken aan het opstellen van de jaarlijkse begroting-/jaarrekening, de actie Kerkbalans en de diverse collectes gedurende het jaar en op zondag. Verder hebben wij een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld administratie, ICT, archief en communicatiemiddelen. Uiteraard in overleg met bijvoorbeeld het beamerteam e.d. Tot slot dragen wij er zorg voor dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Hierbij valt te denken aan het regelen van vrijwilligers, het beheer van Tilvoorde, predikanten en/of kerkelijk werk(st)er. Dit alles ter opbouw en investering in de toekomst van onze gemeente.

Als diaken ben je aanwezig bij diensten in de kerk (eventueel ook rouw- of trouwdiensten). Je zorgt voor de collecte van de diaconie tijdens de diensten. Jaarlijks maken we een schema van de doelen waarvoor gecollecteerd wordt. Ook maken we de Avondmaalstafel klaar. Iedere diaken heeft een wijk waar hij/zij aanspreekpunt voor is. Bij langdurige ziekte van een gemeentelid uit de wijk brengt de diaken een fruitbakje. Wij organiseren verschillende acties zoals de schoenendoosactie, de voedselbankactie, de armoedeactie, de Dorcas actie, de sinterklaasactie, een gezellige avond voor Nieuw Clarenberg en een actie voor nieuwe wijkbewoners. De acties zijn voor mensen die het niet zo ruim hebben in onze omgeving, zoals de voedselbankactie of voor mensen in andere landen, zoals de schoenendoosactie. Per actie kijken we wie er in de werkgroep wil. Ook worden er andere gemeenteleden gevraagd aan de actie mee te werken. Er zijn verschillende commissies waar een diaken als afvaardiging vanuit de diaconie naar toe gaat, zoals Raad van Kerken en het Diaconaal platform. We hebben 1x per maand een diaconievergadering op woensdagavond (10 vergaderingen per jaar) en een kerkenraadsvergadering op dinsdagavond (behalve in de zomer en in december). Wij hebben een fijn team van 14 diakenen, tenminste naar dat aantal streven wij. Als er meer mensen ons team komen versterken kunnen we de werkzaamheden mooi verdelen. Het is een waardevolle taak in de gemeente waar we veel voldoening uit halen!

Naast de functies die hierboven zijn genoemd bestaat de kerkenraad ook uit Jeugdouderlingen (ouderling voor de doelgroep jeugd) en een ouderling-scriba. Kortom: er is keuze genoeg om een ambt te kiezen en daarom de dringende oproep om in actie te komen en jezelf/uzelf of iemand die geschikt is/lijkt aan te melden bij de scriba: scriba@hervormdvollenhove.nl.

inzicht