Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Liturgie Avondmaalsdienst 7 juni

Komende zondag vieren we het heilig Avondmaal. Ds. Hendri Pap gaat voor in een online viering. Hieronder vindt u de liturgie van die dienst.

AvondmaalDe eerste zondag na Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, wordt de zondag van de Drie-eenheid genoemd. De ene Naam van God ontvouwt zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze God is onze Redder en komt heel nabij in Woord en Sacrament.

Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster!

 

Avondmaal

Als kerkenraden van de Mariakerk en de Hervormde Kerk Vollenhove en Sint Jansklooster willen we aangeven hoe de gemeenteleden thuis net als op Goede Vrijdag het Avondmaal op zondag 7 juni kunnen vieren.

Evenals de landelijke kerk zien wij een mogelijkheid om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. In de Mariakerk zal een klein gezelschap het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis kunnen de dienst  online mee vieren. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Christus stelt zichzelf tegenwoordig, door de Geest, en Hij deelt zijn heilsgaven uit.

Als u wil delen in het brood en de wijn is het goed om ook thuis van te voren het brood en de wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

Wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd  (Jesaja 53). Hij is ons leven! 

Van harte wensen wij u een gezegende viering toe. 

 

Liturgie

Afkondiging kerkenraden
Zingen Psalm 8: 1 en 2
Stil gebed -bemoediging – groet
Aanvangstekst
We zingen lied 303:1,2 en 3
Kindermoment Avondmaal
We zingen lied 705:1
Gebed bij de opening van de Schriften om verlichting met de Heilige Geest
Lezing Handelingen 2:41-47
We zingen Psalm 84a:1 en 2
Overdenking
We zingen 840:1,2 en 3
Viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal
We zingen als tafellied Ps. 103c:1,2 en 3
In memo we zingen 961
Dankgebed
Slotlied lied 687: 1 en 3
Wegzending en zegen

Nieuwsoverzicht