Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecte

De collecte van de diaconie gaat op 17 september naar 'Stichting Woord en Daad' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

• 27 augustus: De Herberg (geestelijke verzorging)

• 3 september: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Israël

• 10 september: Stichting Present

De collecte op 17 september is bestemd voor de Stichting Woord en Daad. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en organisaties uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo wil de stichting verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en hoop en kansen scheppen om armoede te overstijgen. Met de programma’s agrarische ontwikkeling, beleidsbeïnvloeding, bewustwording, duurzaam water, educatie, noodhulp en weerbaarheid en werk & opleiding, wordt er al 47 jaar gewerkt aan duurzame verandering. Woord en Daad zet zich in om systemen te veranderen die armoede in stand houden, bijvoorbeeld het systeem van oneerlijke verdeling van water voor boeren in Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van straatbendes in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst kunnen opbouwen. Voor meer informatie zie: https://www.woordendaad.nl/

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 17 septemberi' of via de Appostel App.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 17 september is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’ of via de Appostel App.

Collecte